Web Map Services

ให้บริการชั้นข้อมูล WMS จาก GISTDA และเชื่อมโยงจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

THEMATIC MAPS

แผนที่พร้อมใช้งาน

Sea Surface temperature

อุณหภูมิผิวน้ำทะเล

Chlorophyll-a

ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ

Wave Height

ความสูงคลื่น