เกี่ยวกับโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2010 เวลา 17:00 น.

layers-256.jpg

          การศึกษาวางผังแม่บท และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลด้านแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม ที่มีมาในอดีตและปัจจุบัน หน่วยงานที่มีข้อมูลมากที่สุดและต่อเนื่องได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบครบวงจร

          ดังนั้น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา ได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้น ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

ภายในกรอบแนวความคิดของการจัดการแบบบูรณาการ การติดตามตรวจสอบประเมินผล เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ที่เสียหายจากการกัดเซาะชายฝั่งแบบยั่งยืน และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการสร้างความตระหนักและใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาการกัดเซาะพังทลายได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 เวลา 14:22 น.
 
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell