Web Map Services

ให้บริการชั้นข้อมูล WMS จาก GISTDA และเชื่อมโยงจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

THEMATIC MAPS

แผนที่พร้อมใช้งาน